Jakie s? zalety jedzenia kie?ków zielonych fasoli?

Brak komentarzy Share:

Kie?ki fasoli s? bardzo tanie, a kilka dolarów mo?e kupi? du?? kieszeń, która jest wspólnym jedzeniem na stole. Jaka jest korzy?? z jedzeniem zielonej fasoli? Korzy?ci s? bardzo du?o.

Fasola Mung w procesie kie?kowania, b?dzie ró?norodno?? ludzi, którzy s? korzystne dla ludzkiego cia?a: niektóre bia?ka zostan? podzielone na wolne aminokwasy, które s? ?atwo wch?aniane przez ludzkie cia?o; bawe?niane cukierki, cukier kalandrowalny itp. , Gazy produkuj?ce gaz znikn?? ca?kowicie, wi?c jedzenie kie?ków zielonych fasoli nie spowoduje bólu brzusznego, takiego jak nadmierny zielony groszek. Ponadto po kie?kach zielonej fasoli, wi?cej minera?ów takich jak fosfor, cynk, a zawarto?? substancji witaminowych wzro?nie równie?, z których witamina B2 wzros?a o 2-4 razy, a karoten wzros?a o 2-3 razy, i wzrasta równie? witamina C. 6%, kwas foliowy i witamin? B6.

Kie?ki fasoli Mung zawiera bia?ka, t?uszcze, w?glowodany, ró?ne witaminy, celuloz?, karoten, kwas nickowy i fosforu, cynk i inne minera?y, maj? wiele zastosowań. Ze wzgl?du na celuloz?, zielone szczytowe kie?ki i porów, mog? by? stosowane do zapobiegania zaparciom staro?ci i ma?ych dzieci, które s? zarówno bezpieczne, jak i skuteczne.

P?ki fasoli Mung zawieraj? ró?ne witaminy, cz?sto spo?ywane, aby uzyska? pomocnicze skutki terapeutyczne dla chorób wywo?ywanych przez niedobór witaminy B2 i niedobór witaminy C. Amerykanie s? bardzo wyró?niani z zielonymi szczytowymi kie?kami, my?l?, ?e jest jednym z najbardziej odpowiednich warzyw dla grubych ludzi.

Produkcja moich krajów produkuj?cych p?ki z zielonej fasoli maj? histori? prawie tysi?ca lat. „Compendium of Materia Medica” powiedzia?a, ?e u200bu200bjest to „Sanjiao, s?ynny lekarz, dynastia Qing, s?ynny lekarz” – powiedzia?, ?e to trawa i zamro?ona, a Bullish jest truj?cy, a tak?e gor?cy bulion zimny napój mo?e by? równie? . Szczerze mówi?c, je?li jeste? naprawd? u?ywany do zatrucia ratunkowego, si?? kie?ków fasoli mung jest nadal winien, ale jest to dobry efekt zdrowotny jak polowanie na gor?ce i gor?ce. Ca?e cia?o jest gor?c? i wilgotn?, p?aska mucha, szczelno?? klatki piersiowej, zawroty g?owy, zaparcia, ci?nienie krwi jest wysokie lub ci?nienie krwi jest wysokie, a palacz i alkohol jest gruby, je?li cz?sto jedzisz kie?ki zielonej fasoli, Mo?e wyczy?ci? ?o??dek i neutralizowa? lek.

W procesie kie?kowania, aminokwas zawarty w bia?ku mo?na rebombinowa?, co znacznie poprawi?o aminokwas w zielonym groszku, a odsetek aminokwasu jest bardziej odpowiedni dla potrzeby ludzkiego cia?a, poprawiaj?c w ten sposób ?ywieniowy Warto?? kie?ków fasoli Mung; Ziarna zielona zwykle nie zawieraj? witaminy C, ale po kie?kowaniu witaminy C jest bardzo bogaty, szczególnie kie?ki od 4 do 7 dni p?czka fasoli zielonej w kie?kowaniu, zawarto?? witaminy C zawiera setki miligramów na 100 barier?. Je?li kie?kowano ?wiat?o s?oneczne, witamina C jest równie? znacznie poprawiona. Kie?ki fasoli Mung równie? zawiera równie? bogaty kwas nickowy, witamin? B2, B1 i karoten. Medycyna chińska uwa?a, ?e u200bu200bp?ki zielonej fasoli s? s?odkie, zimne, nietoksyczne, cz?sto jadalne, ch?odnictwo, osuszanie moczop?dne.

Previous Article

Czy soja mo?e by? zielona? Czy mo?esz je???

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.