Tabu do jogi

Brak komentarzy Share:

Katalog artyku?u I. tabu jogi 2. Korzy?ci z jogi 3. Jakie s? tabu jogi? 123] Nie przysadzaj natychmiast po treningu. Natychmiast po treningu joga, siedzenie i odpoczynek wp?yn? na kr??enie krwi, co nie sprzyja wyeliminowaniu zm?czenia i odzyskania sprawno?ci fizycznej.

2. Nie jedz natychmiast podczas tworzenia jogi

Nie jedz natychmiast. Podczas ?wiczenia jogi ca?e cia?o jest w stanie wzgl?dnie wzbudzonym, a krew zostanie redystrybuowana. Krew w brzuchu b?dzie stosunkowo niewielka. Dlatego po treningu jogi zwi?kszy obci??enie na narz?dach trawiennych i spowoduje dysfunkcj?.

3. Nie k?paj si? natychmiast podczas tworzenia jogi

Nie bierz natychmiast k?pieli. Chocia? joga cz?sto poci w du?ym obszarze, nie zaleca si? natychmiastowego k?pieli, zw?aszcza gor?cych k?pieli. To spowoduje, ?e serce i mózg brakuje krwi w krwi. Po umyciu nast?pi zawroty g?owy i nudno?ci. To nie jest odpowiednie dla zdrowia fizycznego.

4. Niestabilno?? emocjonalna tabu jogi

Je?li twoje emocje s? niestabilne, nie ?wicz jogi, joga jest rodzajem wspó?pracy fizycznej i umys?owej, je?li twoje emocje si? zmieni? powoduj?, ?e mi??nie wyst?puj? na wiele sposobów, wi?c aby unikn?? obra?eń, nie ?wicz jogi, je?li nie musisz by? rannym.

5. Nie praktykuj osteoporozy tabu jogi

W przypadku t?umów osteoporozy, musisz by? bardzo ostro?ny podczas ?wiczenia jogi, poniewa? niektóre ruchy jogi musz? by? wspierane r?cznie i stopy, aby wspiera?, je?li wsparcie, je?li wsparcie, je?li wspieraj, je?li pobiegnie, je?li wsparcie, je?li jest to wsparcie, je?li wspieraj?, je?li pobiegnie, je?li wspieraj?, je?li pobieg Masa cia?a, je?li masz ten objaw, jest bardzo prawdopodobne, ?e moc mi??ni nie jest dobrze wyszkolona, u200bu200bco powoduje przypadkowe z?amania podczas podparcia.

Korzy?ci z jogi 1. kszta?t idealny kszta?t cia?a kobiet

poprzez ortogonaln? metod? jogi i trwa?ej praktyki, twoje cia?o mo?na znacznie zmieni?. Takie jak piersi kulturystyczne, upi?kszanie krzywej klatki piersiowej i zapobieganie zwiotczeniu piersi; mi?kko?? talii; upi?kszanie bioder: Unikaj opadaniach po?ladków, bioder krajobrazu itp.

2. Zapobieganie chorobom przewlek?ym

?wiczenie jogi mo?e stymulowa? wewn?trzne narz?dy cia?a, dalej promowa? kr??enie krwi, rozci?gn?? sztywne mi??nie i uczyni? staw elastycznym. Zrównowa?y? wydzielanie gruczo?ów, wzmocnij nerwy i zapobiegaj przewlek?ym chorobom.

3. Wyeliminuj napi?cie i zm?czenie

Metoda oddychania jogi, poprzez ?wiadome oddychanie, mo?e wyeliminowa? gaz spalin, wirtualny ogień oraz wyeliminowa? napi?cie i zm?czenie.

4. Utrzymuj m?odzie?

Ca?kowita metoda oddychania jogi promuje komórki do opó?nienia starzenia si? i wygl?dania ró?owego. Joga mo?e równie? dostosowa? nastrój, dzi?ki czemu ludzie cz?sto byli spokojni i radosni. Skr?cona, wyci?ni?ta, rozci?gni?ta i ci?gni?ta postawa ?wiczeń jogi mo?e odblokowa? po?udnik cia?a i krew,Aktywacja funkcji trzewnej b?dzie w ciele w ciele w ciele, co sprawi, ?e m?odzieńcza m?odzie?.

5. Waga ci??aru

Wi?kszo?? osób oty?ych ma nadmiern? diet?. Dzi?ki uprawie jogi b?dziesz mie? silniejsz? kontrol?, gdy b?dzie musia?a stawi? czo?a pokusie ?ywno?ci. Jednak stosowanie jogi w celu utraty wagi nie jest zbyt dobre, aby schudn??. Wymagana jest pomoc aerobowa, aby osi?gn?? dobre wyniki.

Jakie s? rodzaje jogi 1. Si?a ?wiczeń mi??ni -hada joga

Hada joga odnosi si? do ka?dego gatunku jogi, który wymaga ?wiczeń w stylu cia?a lub tego rodzaju jogi. Pod tym podej?ciem jest wiele ?marek”. Ale teraz koncepcja jogi Hada jest coraz bardziej u?ywana do reprezentowania bardziej ?tradycyjnej” indyjskiej jogi, aby pokaza? ró?nic? w bardziej fizycznym stylu Astan Jiaoga lub Bikram Hot Joga. Niektóre z jogi Hada zawieraj? cz??? formy AS nie jest ?atwiejsza ni? inne typy jogi.

2. Utrzymuj si? w ?wiczeniach fizycznych -joga HOT

Gor?c? jog? mo?e by? zalecana ka?demu praktykuj?cemu, niezale?nie od tego, czy jest to pocz?tkuj?cy, czy starszy uczeń. Cudown? rzecz? w tym kursie jest to, ?e wszyscy uczniowie robi? to samo co Asana w klasie, ale wybieraj? tylko ró?ne poziomy zgodnie z w?asnymi umiej?tno?ciami. Dla ka?dego poziomu praktyków maj? okre?lony poziom do wyboru. Te wzorce jogi zosta?y zaprojektowane z korzy?ci? dla fizycznego, psychicznego i duchowego.

3. Uczucie oddychania energii -przep?yw jogi

S?owo vinyasa oznacza ?synchronizacj? z oddychaniem”. To znaczy, nauczyciel b?dzie wspó?pracowa? z wdychaniem i wydechem, aby poinstruowa? ci?, jak wej?? do nast?pnej akcji z ruchu. Ta technika jest czasami nazywana strumieniem Vinyasa lub p?yn?c? jog?, poniewa? ruch i akcja s? p?ynnie po??czone, jak taniec.

Previous Article

Dzia?anie redukcji jogi jogi

Next Article

Jak ?wiczy? odwrócon? jog?