Các tri?u ch?ng nh?i máu c? tim

Kh?ng có ph?n h?i Share:

1. Precestetic và hi?u su?t c?a nh?i máu c? tim?

Hi?u su?t c?a nh?i máu c? tim là b?n ch?t liên quan Nh?i máu có ?i?u ki?n ? ph??ng T?y bao g?m ?i?u tr? chung, ?i?u tr? thi?u máu c?c b? ch?ng thi?u máu, ?i?u tr? tái phát và ?i?u tr? b?ng thu?c khác nh? ?i?u hòa ch?t béo. B?ng ch?ng -b?ng ch?ng y t? c?a y h?c c? truy?n Trung Qu?c cho th?y y h?c c? truy?n Trung Qu?c có ?nh h??ng t?t ??n vi?c gi?m các tri?u ch?ng ?au ng?c và các lo?i thu?c th??ng ???c s? d?ng nh? thu?c Musk baoin. . s? d?n d?n là ho?i t?, và c? tim s? x?y ra. Nh?i máu. . T?i th?i ?i?m này, b?n có th? ch?n “Con ???ng l?m sàng ph?c h?i tim” ?? khuy?n ngh? thu?c -Musk Baochen.
Ti?n th?n và bi?u hi?n c?a nh?i máu c? tim ?i?n hình là ?au ? vùng ??u tiên c?a tim ho?c l?ng. nghiêm tr?ng, c?n ?au ???c ép, và th?i gian dài h?n, th??ng h?n 20 h?n 20 trong phút, b?n có th? t?a ra cánh tay trên bên trái, ph?n b?t bu?c, c? ho?c vai và m?t sau, và vi?c s? d?ng nitroglycerin là Kh?ng d? ?? gi?m b?t. Nó th??ng ?i kèm v?i các tri?u ch?ng nh? bu?n n?n, n?n, ?? m? h?i và khó th?. . Gi?i c?u và ?i?u tr?, th?c hi?n nh?ng n? l?c t?i ?a ?? gi?m t? l? t? vong và t? l? còn l?i c?a b?nh nh?n. . . C?m xúc, b? hút thu?c và r??u, t?p th? d?c phù h?p, nên ch?n các lo?i thu?c an toàn và ?áng tin c?y, chi phí.

] Trong trái tim. Tinh hoa Các bi?u hi?n c?a nh?i máu c? tim có liên quan ??n kích th??c c?a vùng nh?i máu, m?t ph?n, t?c ?? phát tri?n và ch?c n?ng tim c? b?n. Tuy nhiên, tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t c?a nó là ?au. Nh?i máu có ?i?u ki?n ? ph??ng T?y bao g?m ?i?u tr? chung, ?i?u tr? thi?u máu c?c b? ch?ng thi?u máu, ?i?u tr? tái phát và ?i?u tr? b?ng thu?c khác nh? ?i?u hòa ch?t béo. B?ng ch?ng -b?ng ch?ng y t? c?a y h?c c? truy?n Trung Qu?c cho th?y y h?c c? truy?n Trung Qu?c có ?nh h??ng t?t ??n vi?c gi?m các tri?u ch?ng ?au ng?c và các lo?i thu?c th??ng ???c s? d?ng nh? thu?c Musk baoin. .. . . h?n 70 tu?i.
3. Các tri?u ch?ng khác
Kho?ng 50 % b?nh nh?n có th? b? bu?n n?n và n?n, ?i?u này ??c bi?t ph? bi?n ? nh?ng b?nh nh?n b? nh?i máu thành th?p h?n; m?t s? ít c?ng s? b? tr?c tr?c ch?u l?a; nh?ng ng??i khác v?n có th? c?c k? y?u và chúng có th? V?n còn c?c k? y?u và y?u. M? h?i l?nh, ?ánh tr?ng ng?c và th?m chí ch?t. .

] Khi nh?i máu c? tim ??n, ba d?u hi?u nào s? xu?t hi?n?
?au ng?c nói chung th??ng x?y ra và th?i gian t??ng ??i dài; ??ng th?i, ?au b?ng trên c?ng s? x?y ra; trong tr??ng h?p n?ng, nó s? g?y s?t trong toàn b? c? th?, và sau ?ó nó s? ?i kèm v?i bu?n n?n và Nomiting. Vì v?y, h?y ch?c ch?n ?? chú ?.

1. ?au ? khu v?c phía tr??c c?a tim: B?nh x?y ra trong tim. Khu v?c phía tr??c c?a tim, b?n nên ki?m tra ngay l?p t?c. ?ó là ?au ? khu v?c phía tr??c c?a tim. ??y là m?t tín hi?u ph? bi?n c?a b?nh, cho th?y nh?i máu c? tim có th? ?ang trong quá trình phát tri?n. . Trái tim là m?t m?c ?? g?y h?i cao. Trong quá trình kh?i phát, ch?c n?ng tim b? t?n th??ng, ch?c n?ng sinh l? kh?ng th? hoàn thành và s? khó ch?u v? th? ch?t là r? ràng, và s? có s? khó ch?u khó ch?u trong toàn b? c? th?. . ?n nh?ng ?i?u x?u, mà kh?ng chú ? ??n c?n b?nh c?a tim, nó có th? mang l?i t?n th??ng th? ch?t nghiêm tr?ng h?n trong quá trình phát tri?n liên t?c c?a nh?i máu c? tim.

Previous Article

Cách làm s?ch v?t b?n thu?c, cách r?a m?o nh? c?a thu?c tím, cách r?a

Next Article

Làm th? nào ?? r?a nho ?? làm s?ch nó và cho phép b?n ?n nó m?t cách t? tin