Miyokard enfarktüsünün semptomlar?

Yorum yap?lmam?? Share:

1. Miyokard enfarktüsünün ?ncesi ve performans??

Miyokard enfarktüsünün performans? ilgili ?züdür Ko?ullu enfarktü Bat? t?bb? genel tedavi, anti -miyokardiyal iskemi tedavisi, yeniden tahrik tedavisi ve ya? regülasyonu gibi di?er ila? tedavisini i?erir. Geleneksel ?in t?bb?n?n kan?ta dayal? t?bbi kan?tlar?, geleneksel ?in t?bb?n?n g??üs a?r?s? semptomlar?n?n rahatlamas? ve misk baoksin hap? gibi yayg?n olarak kullan?lan ila?lar üzerinde iyi bir etkiye sahip oldu?unu g?stermektedir.

Koroner arterler ciddi daralma veya ?oklu oklüzyona sahip olduktan sonra, kalbin kalbine yetersiz kan ak??? olacakt?r. ?u anda miyokardiyal kas, miyokardiyal hücreler tedarik etmek i?in yeterli kan oksijeni yoktur. yava? yava? nekrotik olacak ve miyokardiyal kaslar olu?acakt?r. Enfarktüs. Klinik olarak, kalbe yetersiz kan ak??? olan hastalar i?in, yayg?n olarak kullan?lan ilk -AID ila?lar? nitrogliserindir, ancak nitrogliserin ayr?ca glokom, hipotansiyon veya ba? a?r?s? ve bunun neden oldu?u ba? d?nmesi gibi kontrendikasyonlara sahiptir. ?u anda, ila? ?nermek i?in “Kalp Rehabilitasyon Klinik Yolu” nu se?ebilirsiniz.
Tipik miyokard enfarktüsünün ?ncüsü ve tezahürü, kalbin ilk b?lgesinde veya sternumun ilk b?lgesinde a?r? s?k?yor. Genel olarak, g??üs a?r?s? kalp kan kayna??na benzer, ancak derece daha fazla ?iddetli, a?r? bas?l?r ve süre daha uzundur, genellikle 20’den fazla dakikadan fazla 20’den fazla, sol üst kola, mandibular k?sma, boyun veya omuza ve s?rt?na yay?labilir ve nitrogliserin kullan?m? rahatlamas? kolay de?ildir. Genellikle bulant?, kusma, terleme ve dispne gibi semptomlar e?lik eder.
Miyokard enfarktüsünün ?zellikleri ve yüksek mortalite oran? nedeniyle, hastan?n ilerledikten ve miyokard enfarktüsünün belirtileri derhal uzanmal?, iki 120’i hat?rlamal?, 120’i aray?n, ye?il kanal? a??n ve 120 dakika i?inde olmaya ?al???n. Kurtarma ve tedavi, hastalar?n mortalitesini ve kal?nt? oran?n? azaltmak i?in maksimum ?abalar? yap?n.
Kalbe yetersiz kan ak??? nedendir, miyokard enfarktüsü meyvedir, ikisinin bir fark? vard?r ve ka??n?lmaz bir ba?lant? vard?r. Günlük ya?am, kan kayna?? ve miyokard enfarktüsü eksikli?inin ?ncüllerini ve performanslar?n? do?ru bir ?ekilde tan?mlamal?d?r. Duygular, sigaray? b?rak ve alkol, uygun egzersiz, güvenli ve güvenilir, maliyet etkin ila?lar se?melidir.

Miyokard enfarktüsünün ?ncüsü ve tezahürü, kalbin ve g??sün sol g??sünde a?r?, s?rt a?r?s?n?n ?nündeki s?rt a?r?s?, kafada terleme ve a?r?d?r. kalpte. Essence Miyokard enfarktüsünün belirtileri enfarktüs alan?n?n büyüklü?ü, par?a, geli?me h?z? ve temel kalp fonksiyonu ile ili?kilidir. Bununla birlikte, en yayg?n semptom a?r?d?r. Ko?ullu enfarktü Bat? t?bb? genel tedavi, anti -miyokardiyal iskemi tedavisi, yeniden tahrik tedavisi ve ya? regülasyonu gibi di?er ila? tedavisini i?erir. Geleneksel ?in t?bb?n?n kan?ta dayal? t?bbi kan?tlar?, geleneksel ?in t?bb?n?n g??üs a?r?s? semptomlar?n?n rahatlamas? ve misk baoksin hap? gibi yayg?n olarak kullan?lan ila?lar üzerinde iyi bir etkiye sahip oldu?unu g?stermektedir.
2. Miyokard enfarktüsünün ?ncüleri nelerdir
Miyokard enfarktüsü nedir:

Akut miyokard enfarktüsünün klinik belirtileri
(H?z fenomeni)
Hastalar?n yakla??k % 20 ila % 60’?nda, s?k s?k anjina pektoris ve / veya anjina pektoris i?in yayg?n olan ?nek semptomlar? vard?r, bu da dinlenme veya daha hafif aktivite s?ras?nda g??üs rahats?zl??? olarak da tezahür eder. .
2. G??üs ve gerginlik a?r?s?n?n tipik miyokard enfarktüsü semptomlar?na ek olarak, tekrarlanan sald?r?larda tekrar tekrar alternatif olarak de?i?en g??üs a?r?s? vard?r ve hangisinin miyokard enfarktüsüne neden olan g??üs a?r?s? oldu?unu belirlemek zordur; ya?l? 70 ya??n üzerinde.
3. Di?er semptomlar
hastalar?n yakla??k % 50’si bulant? ve kusma olabilir, bu da ?zellikle alt duvar enfarktüsü olan hastalarda yayg?nd?r; baz?lar? da refrakter h??k?r?k olacakt?r; di?erleri hala son derece zay?f olabilir ve Hala son derece zay?f ve zay?f olun. So?uk ter, ?arp?nt? ve hatta ?lmek.
4. Semptomlar
Kan dinamiklerindeki de?i?iklikler, elektrokardiyogram de?i?iklikleri ve hastan?n kalp dokusu yap?s?ndaki hasar ile ili?kili belirtiler.

] Miyokard enfarktüsü geldi?inde, hangi ü? i?aret ortaya ??kacakt?r? Genel g??üs a?r?s? genellikle meydana gelir ve süre nispeten uzundur; ayn? zamanda, üst kar?n a?r?s? da meydana gelir; ?iddetli vakalarda, tüm vücutta ate?e neden olur ve daha sonra bulant? ve e?lik edecektir. Kusma. Bu nedenle dikkat etti?inizden emin olun.

1. Kalbin ?n b?lgesindeki a?r?: Hastal?k kalpte meydana gelir. Geli?tirme sürecinde, kalp sessizce yard?m i?in bir sinyal g?nderecektir. Rahats?zl??? hissediyorsan?z Kalbin ?n b?lgesi, derhal kontrol etmelisiniz. Kalbin ?n b?lgesinde a?r? s?k?yor. Bu, hastal???n ortak bir sinyalidir, bu da miyokard enfarktüsünün geli?me sürecinde olabilece?ini g?sterir. 2. Is? ve tüm vücut rahats?zl???: Rahats?z olmayan tüm vücudu hissedin ve hatta vücudun ate?inin k?tü semptomlar?na sahip. Miyokard enfarktüsünde de uyan?k olmal?s?n?z. Kalp yüksek bir zarard?r. Ba?lang?? u200bu200bsürecinde kalp fonksiyonu hasar g?rür, fizyolojik fonksiyon tamamlanamaz ve fiziksel rahats?zl?k a??kt?r ve tüm vücutta rahats?z edici rahats?zl?k olacakt?r. 3. mide bulant?s? ve kusma: Miyokard enfarktüsünün sa?l???n? tehdit ettikten sonra, yard?m i?in bir sinyal verilir. Bir?ok hasta bulant? ve kusma g?sterir, ancak kalp sessizce bu f?rsatlar? verdi?inde, bir?ok insan bunu g?rmeyi tercih eder. K?tü ?eyler yiyin, kalbin hastal???na dikkat etmeden, miyokard enfarktüsünün sürekli geli?imi s?ras?nda daha ciddi fiziksel hasar getirebilir.

Previous Article

?la? lekeleri nas?l temizlenir, mor iksirin kü?ük hilesi nas?l y?kan?r, nas?l y?kan?r

Next Article

Temizlemek i?in üzümleri nas?l y?kar ve güvenle yemenize izin verir